အကပ္က်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကိုေဘးခြဲကာတစ္ဖက္အေရွ႕မွ အနည္းငယ္ကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲထည့္၍ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထဲထည့္၍ေပါင္းက်စ္ပါ။

ျပထားသလိုေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍က်စ္ကာ က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္လိမ္၍ေခြကာထံုးေပးပါ။

ပိုေသာအစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယွက္ကာ ဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါ။

ပိုေသာအစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။