က်စ္ဆံၿမီွးအေပၚက်စ္နည္း

0

ကိုယ္တိုင္က်စ္ခ်င္သူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသလို ယူထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမယ္။

သုံးစခြဲပါ။

ညာဘက္မွအစကို အလယ္စေပၚမွယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အစကို ညာဘက္အစေပၚသို႕ တင္ပါ။

ဘယ္ဘက္အစေပၚသို႔ အလယ္စကို ျပန္တင္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ယူထားေသာအစကို အလယ္ေပၚတြင္ ထပ္တင္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို အလယ္စေပၚသို႔တင္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ယူထားေသာအစကို အလယ္ေပၚတြင္ ထပ္တင္ပါ။

ညာဘက္မွ အစကို အလယ္စေပၚသို႔ထပ္တင္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ယူထားေသာအစကို အလယ္ေပၚတြင္ ထပ္တင္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို အလယ္စေပၚသို႔ထပ္တင္ပါ။

အဆုံးထိ အဆင့္ဆင့္က်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။