က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသြားရံုးသြားပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူက်စ္ၿပီး ထံုးလို႕ရမည့္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္ေဘးမွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုု ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။