ေလးေခ်ာင္းက်စ္ပတ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ေလးေခ်ာင္းက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေလးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေၾကာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္မွယူကာသံုးေၾကာင္းအတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

သံုးေၾကာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္မွယူကာသံုးေၾကာင္းအတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ က်န္ေသာဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

လိမ္လိုက္ေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေၾကာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အဆံုးထိကပ္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။