ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လူႀကီးဆန္ေသာေၾကာင့္မထုံးခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ဆံထုံးအေလ်ာ့ထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူတုိ႔အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံး အလွ ေလးကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ အတြင္းသုိ႔တစ္ခ်က္လိတ္ပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

တစ္ခ်က္လိတ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေအာက္ပုိင္းဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိ ေပါင္းၿပီးလိတ္ သြားပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

တစ္၀က္မေရာက္တေရာက္အထိလိတ္ၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။(*တစ္၀က္မေရာက္တေရာက္ ထုိးရသည္မွာ ဆံထုံးထုံးရန္ေနရာခ်န္ျခင္းျဖစ္သည္။)
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ဘယ္ဘက္ျခမ္းလိတ္သြား သည့္အတုိင္းလိတ္သြားပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

က်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ စုစည္းပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ သားေရကြင္းထပ္ခ်ည္ပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိကုိင္၍ အေပၚသုိ႔လိတ္တင္ပါ။
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

လိတ္တင္ထားေသာ ဆံထုံးကုိ ကလစ္ထုိးပါ။(*လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိကလစ္ထုိးပါ။)
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ပုလဲသီးေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပါမည္။ (*ပုလဲသီးမ်ားကုိ ေဘးဘက္လိတ္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထုိးပါ။)
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ
ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ

ပ်ုိမေတုိ့အတြက္ ပန္းေခြတစ္၀က္ဆံထုံးအလွ