က်စ္ဆံၿမီွး ပတ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္ၾကည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး အရင္လုပ္ပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ၿပီးသား ဆံပင္ကို သပ္ရပ္ေအာင္ ျပန္ၿဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုေဘးခြဲပါ။

ေဘးခြဲထားတဲ့ ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍ ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ထားေသာအစကို ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္မွ ေဘးႏွစ္စကို ထပ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်၍ ဖြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲၿပီးတစ္စကို က်စ္ဆံၿမီးတြင္ အရင္ပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကို ဆန္႔က်င္ဘက္ယူ၍ ပတ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။