က်စ္ဆံၿမီွးအလွေခါင္းစည္း

0

အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္ႀကည္႔လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဖဲႀကိဳးလွလွေလး သုံးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဖဲႀကိဳးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဖဲႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဖဲႀကိဳးကို ယူထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ယူပါ။

ႀကိဳးကို ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍အေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဖဲႀကိဳးကို ယူထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ယူပါ။

ႀကိဳးကို ေအာက္ဘက္မွ လွ်ိဳ၍အေပၚသို႔ ျပန္တင္ပါ။

အဆုံးထိလုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကို ယူပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းကို ပို႕ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွ တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းကို ပို႕ေပးပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ထိ က်စ္သြားပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကို ပို႕ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကို ပို႕ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အလွဆင္ပါ။