ေျခာက္ႀကိဳးက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ေတြမွာ ေန႔စဥ္ က်စ္လို႔ရႏိုင္မယ့္ က်စ္နည္းေလးကို K က က်စ္ျပထားပါတယ္။

ဆံပင္ကို စုစည္းပါမည္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲကာေျခာက္ရိုး က်စ္ပါမည္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲထားေသာႏွစ္စထဲမွ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္စကိုထပ္ခြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ညာဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုပို႔ၿပီး အေပၚဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ပို႔ၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ အေပၚေအာက္နွစ္စကို ယွက္ပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကို ပို႔ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္သြားပါ။

ေအာက္ဖ်ားကို သေရကြင္းစည္းပါ။

အလွဆင္ပါ။