ေလးေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမီွး ေခါက္ဆံထုံး

0

အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္ႀကည္႔လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

စုစည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဘးသားေလးေတြကို ဆြဲဖြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေလးစခြြဲပါ။

တစ္စခ်န္၍ က်န္သုံးစကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ခ်န္ထားေသာတစ္စကို က်စ္ဆံၿမီွးတစ္စေအာက္ဘက္ထဲ ထည့္ပါ။

အလယ္စအေပၚသို႔ ျပန္ယူပါ။

ညာဘက္အစကို အေပၚျပန္တင္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အစကို ေအာက္ဘက္ထဲ ျပန္ထည့္ပါ။

အဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အတြင္းဘက္ေခါက္ထည့္ပါ။

အလွဆင္ပါ။