အလိပ္လွ်ိဳးက်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ထပ္

0

က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုပဲ သာမာန္ထက္ အျမင္ဆန္းေအာင္ လုပ္ထားလို႔ ညီမေလးေတြလိုက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ K က အဆင့္ဆင့္ လုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္၀က္ကို ယူ၍စည္းပါ။

တစ္၀က္စည္းကာ က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ေပး ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေၾကာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္၍ ပိုေနေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံျမွီးကို စည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို ့လွန္ကာဆြဲထုတ္ပါ။

ေအာက္ဘက္ပိုေနေသာဆံပင္တြင္ ညာဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ၿပီးလွ်င္ စည္းထားေသာက်စ္ဆံျမွီးထဲသို ့ထည့္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ထည့္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီးကို အလယ္ထား၍ ဆြဲခ်ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္စကိုယူပါ။

ထိုဆံပင္ကို က်စ္ဆံျမွီးထပ္က်စ္ပါ။

ဖဲႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္ပါ။