ယိမ္းသမေလးဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ရတာလြယ္ကူေစဖို႔လည္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္လို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္္အားလံုးကိုအလယ္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ထံုးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္ကက်စ္ဆံၿမီွးကိုနားအေနာက္တြင္ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကိုဆက္၍ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆံထံုးထံုး၍ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ပိေတာက္ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။