တစ္၀က္စည္းက်စ္ဆံၿမီွးယွက္နည္း

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္းမခက္ပဲ အခ်ိန္တိုအတြင္းစည္းနိုင္ေအာင္လို႔ ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုစည္း၍က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းအနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်န္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္းထားေသာေဘးတြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

အစႏွစ္ခုကိုပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။