အလိပ္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး

0

ဆံပင္ရွည္ရွည္ေကာင္မေလးေတြ၊ ဆံထံုးထံုးရတာသေဘာက်တဲ့ ေကာင္မေလးအတြက္ K က ရိုးရွင္းတဲ့ ဆံထံုးေလးကိုလုပ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အေပၚတစ္၀က္ကို ယူပါ။

အေပၚတစ္၀က္စည္းေပးပါ။

အေပၚတစ္၀က္ကိုစည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူၿပီး အေပၚကလိမ္ထားေသာဆံပင္ ထဲသို႔ ေရာလိမ္ ပါ။

ဘယ္ဘက္ကိုလည္းယူၿပီး ထပ္၍ ေရာလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုၿငိမ္ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္ပိုေသာ ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

သံုးစခြဲထားေသာ ဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုးထံုးပါ။

ထံုးထားေသာ ဆံပင္ကုိၿမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ အလွဆင္ပါ။