ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးထံုးတဲ့အခါမွာလည္း ပိုမိုလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးေပးပါ။

စည္းထားေသာတစ္ဖက္အလယ္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။

အစႏွစ္ခုကိုပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုထပ္ယူပါ။

ပူး၍စည္းပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအတြင္းကိုလိပ္ထည့္ပါ။

ဆံပင္အဆံုးထိလိပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွေလးဆင္ေပးပါ။