ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာေဆာင္ပဲြမ်ား တက္ေရာက္ရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္တစ္၀က္ အလွစည္းနည္းကုိ သေဘာက်ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္တစ္၀က္အလွ စည္းနည္းေနာက္ တစ္မ်ဳိးကုိ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကို ေနာက္သုိ႔ယူၿပီး စည္းပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ညာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ ကုိအနည္းငယ္စီ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

Step (1) တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဆံပင္ေအာက္မွထုိး၍ အလယ္ကုိ ႏွစ္ျခမ္း ခြဲပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိအေပၚေထာင္ၿပီး ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ထည့္ၿပီးအၿမီွးပုိင္းကိုေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

အနည္းငယ္စီယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

Step (1) တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဆံပင္ေအာက္မွထုိး၍ အလယ္ကုိ ႏွစ္ျခမ္း ခြဲပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

သုံးႀကိမ္ေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိအေပၚေထာင္ၿပီး ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ထည့္ၿပီးအၿမီွးပုိင္းကိုေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီေနာက္သုိ႔ယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

Step (1) တြင္စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဆံပင္ေအာက္မွထုိး၍ အလယ္ကုိ ႏွစ္ျခမ္း ခြဲပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ေလးႀကိမ္ေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိအေပၚေထာင္ၿပီး ႏွစ္ျခမ္းခဲြထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ ထည့္ၿပီးအၿမီွးပုိင္းကိုေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ပန္းဆံထုိးအႀကီးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အေပၚဆံပင္ထဲသုိ႔ ဆံထုိးထုိးပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္နားဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူ၍ သားေရကြင္းေပၚသုိ႔ပတ္ပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ ကလစ္ထုိးပါ။
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း