ေနာက္လွန္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း

0

လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့လွလွေလးဆံပင္စည္းလို ့ရေအာင္ K က စည္းျပထားပါတယ္ရွင့္။

အလယ္ခြဲပါမည္။

အလယ္ခြဲကာဆံပင္ စည္းပါမည္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အေရွ႕အနည္းငယ္ ဖယ္ထားပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွလည္းယူပါ။

ယူထားေသာ နွစ္ခုကိုစုျပီး ကိုင္ထားပါ။

ျပီးလွ်င္ေျပေျပေလး စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း ပထမနည္းတိုင္း ယူျပီးစည္းပါ။

တတိယ အဆင့္ကိုလည္း စည္းပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္ကိုလွန္ခ်ပါ။