အတြင္းအလိမ္ အဖြစည္းနည္း

0

အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါေနာ္။

နားေနာက္ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံသုံးၿပီး ဆံပင္လိမ္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို စိုက္ထည့္ၿပီး စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္ထဲ ကြင္းတံစိုက္ၿပီး အေပၚဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္ထိ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အကုန္လုံးကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္ထဲ ကြင္းတံစိုက္ၿပီး အေပၚဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္ထိ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္မွ ေဘးဆံပင္ႏွစ္စကို ယူစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အဆုံးထိအဆင့္ဆင့္စည္း၍ ဖြေပးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားကို အေပၚဆံပင္ႀကားထဲ ထိုးထည့္ပါ။

အလွဆင္ပါ။