အျမင့္အေခြဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါေနာ္။

ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းေပးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို ဆံခံအျဖစ္အသုံးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို သားေရကြင္းစည္းထားပါ။

စည္းထားေသာ ဆံပင္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္၍ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚ တင္ထားပါ။

ေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယွက္ယူပါ။

ယွက္ယူထားေသာဆံပင္မွ တစ္စကို အေပၚဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။