သႀကၤန္အကမယ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံထံုးထံုးပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမမ်ားထံုးတတ္ေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။