အဆင့္ဆင့္ေလးစည္းၿပီး ဆံထုံးလုပ္မယ္

0

ညီမငယ္ေလးတို႕ ကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ လိုက္လုပ္ၾကည့္လို႔ ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္နွစ္စကို ေနာက္သို႕ဆြဲယူထားပါ။

ဆံပင္ကို အဆင့္ဆင့္စည္းၿပီး လိမ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ.

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ႏွစ္စကို စုစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ ဆက္လုပ္သြားပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။