ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

0

ေပါ့ပါးသြက္လက္တဲ့ဟန္ပန္ေလးနဲ႔ အျပင္သြားလုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ဆံပင္ အျမင့္ထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာဖန္စီဆံထုံးေလးကုိ ဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္တြင္ ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းလုိက္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ၃ပုံ၁ပုံခ်န္၍ ညာဆံပင္ကုိ ၃ပုံ၂ပုံယူပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ဘယ္ညာ၀ႈိက္ၿပီး ေခြသြားပါ။(*ေခြရာတြင္ပြပြေလးေခြပါ။)
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ေခြထားေသာ ဆံပင္ကုိ သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။(*အထုံးတစ္ခုလုံးကုိ သားေရကြင္းထဲ ထည့္ခ်ည္ပါ။ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ပတ္ပါ။)
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ညာဘက္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးပုိင္းခြဲပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းထိက်စ္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

က်စ္ဆံၿမီွးကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး အထုံးေအာက္ဘက္တြင္၀ႈိက္ပါ။(*အၿမီွးပုိင္းဆုံးသည္ အထိ၀ႈိက္ပါ။)
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

သားေရကြင္းကုိက်ယ္က်ယ္ဟၿပီး အထုံးႏွင့္ က်စ္ဆံၿမွီးကုိ ၀င္ေအာင္ခ်ည္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး

ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး
ရုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဖန္စီဆံထုံး