အေဖာင္းဆံထံုး

0

Dolly လြယ္ကူစြာထံုးဖြဲ႔ျပထားတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေပၚတစ္၀က္မွဆံပင္ကိုတစ္ေစာင္းယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုတစ္ေစာင္းစည္းပါ။

ဆံခံကိုသံုးပါ။

ဆံခံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚတြင္အုပ္လိုက္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို ဆံခံအေပၚကိုအုပ္တင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူ၍ဆံထံုးကိိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ဆံထံုးေဘးမွပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။