က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံ ရွင္းရွင္းေလးနဲ႕လွပစြာထံုးဖြဲ႕နိုင္တဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ကြင္းတံထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာအေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ထပ္ခြဲပါမယ္။

ေအာက္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို အဆံုးထိေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။