ေလးခ်ိဳးက်စ္ဆံျမွီးနွစ္ထပ္

0

ဆံပင္လုပ္နည္းေလးေတြ၀ါသနာပါတဲ့ ညီမေလးတို႔အတြက္ K က အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးပါေနာ္။

အလယ္ခြဲပါ့မယ္။

က်စ္ဆံျမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုသံုးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမွီးစက်စ္ပါ။

ေရွ ့ဘက္မွ ဆံပင္ကိုဆြဲယူပါ။

ေရွ ့ဆံပင္ကိုယူၿပီးက်စ္ဆံၿမွီးေအာက္ထဲသို ့ထည့္ၿပီးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဖ်ားထိက်စ္ပီးသားေရကြင္းနဲ ့စည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကိုနွစ္စခြဲပါ။

ထိုဆံစနွစ္စကို က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးႏွင့္ ေရာျပီးက်စ္ဆံၿမွီး ထည့္က်စ္ ပါ။

ေအာက္ဖ်ားထိက်စ္ပီး သားေရကြင္းနွင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္က်စ္ၿပီးအလွဆင္ပါ။