ငါးရိုးအေပၚက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္းျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအလယ္ကိုထည့္က်စ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအလယ္ကိုထည့္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္ပါ။