အလိမ္အေခြဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို dolly က တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီေဖာ္ျပေပးထားမွာ ျဖစ္လို႔ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာေဘးတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကိုႏိႈက္၍ ဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုေခြလိုက္ပါ။

အေပၚထိေခြတင္လာပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။