ေဘးႏွစ္ဖက္အလိမ္ ေနာက္တြဲအေခြ

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ညာဘက္ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူၿပီး ႏွစ္ခုခြဲပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ကို ေဘးဆံပင္ဆြဲၿပီး လိမ္သြားပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ထပ္လိမ္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

နီးစပ္ရာဆံပင္ႏွင့္ တြဲယူပါ။


2.ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေနာက္ထပ္ေဘးဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

နီးစပ္ရာဆံပင္ႏွင့္ တြဲယူ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

နီးစပ္ရာဆံပင္ႏွင့္ တြဲယူပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

နီးစပ္ရာဆံပင္ႏွင့္ တြဲယူ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။.

ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ေခြထပ္လုပ္ပါ။

ေနာက္ဆုံးအေခြကို လုပ္ပါ။