ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ရိုးရိုးေလးနဲ႔လွလွပပေလး ထံုးဖြဲ႕လို႔ရမည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကို သီရိက တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္္ႏွစ္ဖက္ကိုယူၿပီးအလယ္တြင္ စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္း ေဘးႏွစ္ဖက္မွယူၿပီးအလယ္တြင္စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းဆက္ၿပီးစည္းပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။