ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းနည္းအမ်ားစုထဲမွ လွပေသသပ္ေသာ ဆံပင္စည္းနည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္းကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိယူပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဆံပင္ကုိညာဆံပင္ေအာက္ပုိ႔ၿပီး ညာဆံပင္ကုိဘယ္ဆံပင္ေပၚသုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။ (*ပထမၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္ကုိ လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။)
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ညာသုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။ (*ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္ကုိ လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။)
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ ဘယ္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။(*ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္ကုိ လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။)
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ညာသုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။ (*ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္ကုိ လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။)
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ ဘယ္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ၾကက္ေျခခတ္ရန္ ဆံပင္ကုန္သြားလွ်င္ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း သားေရကြင္းခ်ည္ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိယူပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိသားေရကြင္းေပၚသုိ႔၀ႈိက္ပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

အဆုံးထိပတ္ၿပီးလွ်င္ ကလစ္ထုိးပါ။
ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

ေသသပ္လွပေသာ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း