က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးထားလို႔
ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုပူးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိိုယူကာအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းကာဆြဲမခ်ပဲထားပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာအစကိုႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။