ေခါင္းပတ္ၾကိဳးေလးနဲ႔က်စ္ဆံၿမီွးလွလွေလးက်စ္ရေအာင္

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္္ကိုလည္း လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္လို႔ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေခါင္းပတ္ၾကိဳးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုနားေနာက္တြင္စိုက္၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္ထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ႏွစ္ဆင့္ထည့္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးထားေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။