ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ထံုးဖြဲ႔ရာတြင္လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္လည္း ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ျပထားလို႔ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍အေနာက္တြင္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုထပ္ယူကာစည္းေပးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကုိႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုဆြဲယူလိုက္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုမတင္ကာက်န္ေသာဆံပင္ကိုစည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုေခါက္တင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကိုသိမ္းကာကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကုိႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူ၍ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွအနည္းငယ္ျပန္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔၍ပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္အထိက်စ္၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။