ေဘးက်စ္ေနာက္လိပ္ဆံထံုး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တစ္၀က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကိုလဲယူ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

အတြင္းဘက္ကို လိပ္သြားေပးပါ။

ဆံပင္အရင္းတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။