က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ထံုးဖြဲ႕ပံုကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္း ခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးပါမယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေနာက္ေရာက္သည္အထိက်စ္ပါမယ္။

ဆက္ၿပီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။