က်စ္ဆံၿမီွးအေခြႏွစ္ဖက္စည္းဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လူငယ္ဆန္ဆန္ Fancy ဆံထံုးပံုစံေလးကိုပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူထံုးႏိုင္ရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ကို သံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးအထိ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။