အပံု႔ဆံထံုး

0

လြယ္လြယ္ကူကူထံုးဖြံ႔နိုင္ရန္အတြက္ ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဆံထံုးထံုးပါ။

အတြင္းဘက္မွလက္ကိုႏိႈက္ကာဆံပင္အဖ်ားကိုဆြဲယူပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ဆံခံကိုအသံုးျပဳပါ။

ဆံခံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အေပၚတြင္ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုမတင္ကာဆံခံကိုအုပ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုအေနာက္ကိုျပန္အုပ္ခ်ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။