ဖဲျပားဒိုးနပ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းသုံး၍ ဆံထုံးလုပ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို သုံးေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ဒိုးနပ္ကြင္းတပ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခ်ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းလိုက္၍ ဒိုးနပ္ကြင္းေလး ေပၚလာပါၿပီ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကို ဒိုးနပ္ကြင္းတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ၿဖီးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္း ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွပို႕ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။.

တစ္စကို ေခါက္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း ေခါက္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။