ႏွစ္ဆင့္စည္းဆံထံုး

0

ဆံထံုးေလးထံုးတတ္ေစရန္ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနသာဆံပင္ႏွင့္ အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီး စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။