ေနာက္တြဲဆံထံုးအလြယ္တကူထံုးနည္း

0

ေနာက္တြဲဆံထံုးပံုေလးကို ထံုးတတ္ေစရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ေခါက္ၿပီး စည္းပါမယ္။

ေခါက္ၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာဆံပင္စကို ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုဖြပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။