ႏွစ္ပင္ယွက္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး

0

ၿပဳလုပ္ရတာလည္းလြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္လို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႔မွဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲလိုက္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုတင္၍ယွက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ယွက္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။