အဆင့္ဆင့္ဆံပင္အလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကို ေနာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ဆံပင္ကို အလွအဆင့္ဆင့္ စည္းပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္စကို စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚမွ ထပ္ဆြဲယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ အဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါ။

လိပ္ျပာေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။