က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာေဘးတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကိုႏိႈက္၍ ဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။