ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ ခ်စ္စဖြယ္ဆံပင္ပုံစံေလးကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးအျပင္ထြက္လုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာဆံပင္ပုံစံေလးကုိ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ဘယ္ညာႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိယူၿပီး ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲလုိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ညာဘက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔လက္ႏႈိက္၍ ႏွစ္ပုိင္းခဲြထားေသာညာဘက္ဆံပင္ ကုိအေပၚသုိ႔ေထာင္ၿပီး ၀ႈိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

အေပၚေထာင္ထားေသာ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ဘယ္ဘက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔လက္ႏႈိက္၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ ဆံပင္ကုိ အေပၚသုိ႔ေထာင္ၿပီး၀ႈိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

အေပၚေထာင္ထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

အၿမီွးပုိင္းႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းၿပီးခ်ည္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ အနည္းငယ္စီေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ ေပါင္းခ်ည္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ထပ္ယူၿပီးေပါင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကုိႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ညာဘက္ဆံပင္ကုိယူပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ထပ္ယူၿပီးေပါင္းခ်ည္ထားေသာဆံပင္၏ေအာက္ဘက္သုိ႔ လက္ႏႈိက္ထားပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ညာဘက္ဆံပင္ကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ကြင္းထဲမွ ျဖတ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ကြင္းထဲမွျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ကုိ ႏႈိက္ထားေသာ လက္ျဖင့္ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ညာဘက္ဆံပင္ကုိ အေပၚေထာင္ၿပီး ကြင္းထဲမွျဖတ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ကြင္းထဲမွျဖတ္လာေသာ ဆံပင္ကုိ ႏႈိက္ထားေသာ လက္ျဖင့္ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ေအာက္ပုိင္းက်န္ေနေသာ ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းႏွစ္ဖက္ကုိ ခ်ည္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ လိပ္ျပာပုံစံဒီဇုိင္း