ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

0

စတုိင္က်လွပၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္ပုံစံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အသဲပုံဆံထုံး ထုံးနည္းေလးကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္ ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဦးေရပုိင္း ဆံပင္ႏွင့္ ကပ္ထားပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကုိ အေပၚသုိ႔ ေထာင္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ကလစ္ညွပ္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ကလစ္ညွပ္ထားေသာ အေပၚတြင္ရွိေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ ဘယ္ညာ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကုိ ဘယ္ဘက္ေအာက္သုိ႔ ပုိ႔ၿပီး ညာဘက္ပုိင္းကုိ ညာဘက္ေအာက္သုိ႔ ပုိ႔ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းက်န္ေနသည္ကုိ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းကုိ ဘယ္ဘက္အသဲအျခမ္းေအာက္သုိ႔ ထုိးသိမ္းလုိက္ပါ။
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး
ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ အသဲပုံဆံထုံး