ေရွ႕အေမာက္ ေနာက္တြဲဆံထုံးႀကီး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူသည့္ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံခံအသုံးျပဳပါ။

ဇာတ္ေနရာေလာက္တြင္ တန္းၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံခံအျပားႀကီးကို သုံးပါမယ္။

ၿမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲထားပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚတစ္၀က္ထိ ဘီးျဖင့္ဆြဲထားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ေခါက္ထားပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္မွအလယ္ျခမ္းကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

အစကို အတြင္းသို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ျခစ္ပါ။

အေပၚသို႔ ဆြဲယူပါ။

ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ အေပၚသို႔ဆြဲယူၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။