သတို႕သမီးDinnerဆံထံုး

0

သတို႕သမီးေလးတိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစမည့္ဆံထံုးေလးကိုထံုးဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးစထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေနာက္တြင္စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးစထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ထပ္ၿပီးဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။