ေဘးတစ္ျခမ္းက်စ္ဆံထံုး

0

အန္တီမမမ်ားအတြက္ ဆံထံုးထံုးနည္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

အေပၚေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

အေပၚဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကုိပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်န္ဆံပင္မ်ားကိုယူကာ ပတ္ပတ္လည္ဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္သြားပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုုပတ္တင္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။