လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

0

ဆံထုံးထုံးျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသူတုိ႔အတြက္ ဆံတုတပ္စရာမလုိဘဲ ဆံထုံးအျမင့္ အေဖာင္းေလး ထုံးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

ဆံပင္ကုိ အေပၚသုိ႔လွန္ၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းၿဖီးပါ။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚေထာင္၍ ပုံတြင္ျပထားသည့္ေနရာ၌ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

သားေရကြင္းစည္းထားေသာ ဆံပင္အၿမီွးပုိင္းကုိ အတြင္းဘက္သုိ႔ေခါက္သြင္းပါ။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိလုိက္၍ ကလစ္ထုိးပါ။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

ပန္းပြင့္ဆံထုိးျဖင့္ အလွဆင္လုိက္ပါမည္။
လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း

လြယ္ကူေသာဆံထုံးျမင့္ အေဖာင္း