လူငယ္ဆန္ဆန္ က်စ္ဆံၿမီွး

0

ကိုယ္တိုင္ဘဲလုပ္လုပ္ သူမ်ားကိုဘဲလုပ္ေပးလုပ္ေပး အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအေပၚက်စ္ အကပ္က်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္မွ အလယ္ေနရာနည္းနည္းကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအေပၚက်စ္စက်စ္ပါ။

ေဘးနားမွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲထည့္၍ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲထည့္၍ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးမွ ပိုေသာအစတစ္၀က္ကို ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

အေပၚအစႏွင့္ ေအာက္ဆံပင္တစ္၀က္ကို ေပါင္း၍က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္အလွဆင္ပါ။