က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထုံး

0

ဆံပင္အလြယ္တကူစည္းလို႔ရတဲ႔ ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ ခြဲပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အလယ္ခြဲစည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲစည္းထားပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူၿပီးစည္းထားပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူျပီးထပ္စည္းပါ.

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူျပီးထပ္စည္းပါ

ေနာက္ဆုံးက်န္ေနေသာ ဆံပင္နွစ္စကို ထပ္စည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ဆံထိုးေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။